Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat Elérhetőség Előállításáért felelős Frissítés Megőrzés
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja Titkárságvezető A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Titkárságvezető A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (intézeti telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Titkárságvezető A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (intézeti telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közfeladatot ellátő szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közfeladatot ellátő szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektonikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szev alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, az 1. pontban meghatározott adatai Titkárságvezető A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat Elérhetőség Előállításáért felelős Frissítés Megőrzés
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Minőségirányítási vezető A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátő szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéséhez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Gazdasági igazgató A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Titkárságvezető A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, a helyi önkormányzat képviselőtestületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Főigazgató A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége Főigazgató Negyedévente Az előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Titkárságvezető Évente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Titkárságvezető Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -

III. Gazdálkodási adatok

Adat Elérhetőség Előállításáért felelős Frissítés Megőrzés
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója Pénzügyi- Számviteli osztályvezető A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Humánpolitikai- bér, és munkaügyi osztályvezető Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond) Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő egy évnél hosszabb időtartamra kötött szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Pénzügyi- és Számviteli osztályvezető A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység - - -
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Pénzügyi- és Számviteli osztályvezető Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Projektmenedzserek Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Anyaggazdálkodási és logisztikai osztályvezető Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával