ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Utolsó módosítás: 2018. 08. 07.

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

Adat

Elérhetőség

Adat előállításért felelős

Frissítés

Megőrzés

 1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

Megtekintés

Titkárságvezető

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Megtekintés

Titkárságvezető

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (intézeti telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Megtekintés

Titkárságvezető

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (intézeti telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Az intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Az intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 6.

A közfeladatot ellátő szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Az intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 7.

A közfeladatot ellátő szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektonikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Az intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szev alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Az intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, az 1. pontban meghatározott adatai

Megtekintés

Titkárságvezető

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

Adat

Elérhetőség

Adat előállításért felelős

Frissítés

Megőrzés

 1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

1. SZMSZ
2. Adatvédelmi szabályzat
3. Jogszabály és előírásgyűjtemény
4. Közérdekű adatok közzététele és     megismerése

 

Minőségirányítási vezető, kontrolling előadó

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátő szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Az intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Az intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéséhez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 

 5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Megtekintés

 

Gazdasági igazgató

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Megtekintés
Megtekintés

 

Titkárságvezető

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Az intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, a helyi önkormányzat képviselőtestületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Az intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Mosoda utóellenőrzése

Pulmonológiai rehab osztály ellenőrzése

Főigazgató

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége

Megtekintés

Főigazgató

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

 14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Megtekintés

Évente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Megtekintés

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 20.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 21.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 

III.  Gazdálkodási adatok

 

 

Adat

Elérhetőség

Adat előállításért felelős

Frissítés

Megőrzés

 1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Megnyitás

Pénzügyi- Számviteli osztályvezető

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

 2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Megtekintés

 

Humánpolitikai- bér, és munkaügyi
osztályvezető

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 

 4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Megtekintés(2015)
Megtekintés(2016)
Megtekintés(2017)

 

Pénzügyi- és Számviteli osztályvezető

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

 5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Intézetünk esetében nem értelmezhető közzétételi egység

 6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Megnyitás

 

Pénzügyi- és Számviteli osztályvezető

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Megnyitás

Projektmenedzserek

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

 8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Megnyitás

 

Műszaki ellátási és anyaggazdálkodási osztályvezető

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

 


Vissza az intézet honlapjára